burçlar

burçlar, fal, astroloji, tarot, yükselen burç, günlük fal

2013 burçlar

2013 burçlar koç burcu

2013 yılında siz Koçlar, meslek hayatınız ve gündelik iş temponuzla alakalı konularda sistemli bir şekilde çalışmanız ve sorumluluklar almaya gönüllü olmanız halinde, Jüpiter gezegeninin olumlu desteğini üzerinizde hissedece?iniz bir yıl olarak geçebilir. Bu dönemde ustala?mak adına mesleki konularda bilgi sahibi olmaya çal??acak, üst pozisyonda bulunan kişilerle güçlü ilişkiler kurabilecek ve toplum içindeki yerinizi net bir şekilde belirleyebileceksiniz.

2013 yıl? ?? hayatında kendinizi göstermek hevesiyle dolu olacağınız bir yıl olarak gözükürken, gelişim fırsatların? değerlendirmek adına her türlü zorluklarla ba? etmeye hazır bir ruh hali içinde, geçmi?te ya?adıklarınızın sizde bıraktığı izleri ve bundan sonra ya?anacak her türlü sorunu çözmek adına gerektiğinde her türlü değişimi uygulayabilecek kadar cesur davranabilirsiniz. Sosyal aktiviteler içinde yer almaktan hoşlanabilir, bu konularda liderli?inizi özgürce sergilemekten mutluluk duyabilirsiniz.

Kısaca 2013 yıl? sizler için, gerek hayata yaklaşım tarzınız açısından gerekse toplum içinde statünüzü belirlemek adına, mesleki açıdan güçlü olmak isteğiniz çerçevesinde gelişebilir ve bu istek sizi, en derin deneyimlerden geçseniz bile sonunda inanılmaz ba?arılara ula?manız adına destekleyici olabilir. Yeter ki bunu isteyin ve bunun için her türlü sorumlulu?un altına girmeye hazır olun.

Aşk ve ilişkiler

2013 yılında aşk ve ilişkiler konusunda ?ansl? ve dikkatli olunmas? gereken dönemleri tarih aralıklar? şekliyle size sunmay? düşündüm. Böylelikle ajandanıza bunları kaydedebilir ve astrolojik olarak yararlanabilirsiniz. ilişkiler ve aşk konusunda en etkin enerji ?üphesiz ki Venüs gezegeninin burcunuzla oluşturaca?? görünümlerdir.

6 Nisan-30 Nisan aras? hayata yaklaşım tarzınız genel olarak, isteklerinizi kabul ettirme konusunda daha inatçı olmanıza rağmen bu durumunuzun dışarıdan bakıld???nda ilgi çekici bulunmanız? sa?layıc? bir faktör olarak görünmekte. Kendinizi özel ve önemli olarak gördü?ünüz için, karşı cins üzerinde etkinizin yükselmesi söz konusu olabilir. yalnız çok fazla bencil davranmak itici bir durum da oluşturabilir. Dikkatli olmakta fayda var.

9 Mayıs-1 Temmuz aras? aşk ve flört ilişkilerinde tutkulu yaklaşımlar ve erotizm gücünüzün yükselmesi ve kendinizi aşk konusunda gayet rahat ifade ettiğiniz, girişimlerde bulunduğunuz aktif bir dönem olarak gözükmekte. Be?enilmek, beraberlik konusunda isteklilik, bonkör yaklaşımların yanısıra bir o kadar da egonuzun yükseli?e geçece?i bir dönem olarak görülmekte.

12 Temmuz- 6 A?ustos aras? dönem aşk ilişkinizle alakalı konularda kendinizi ön plana almaktan hoşlanaca??nız, beğenilmek ve sevilmek içgüdüsü içinde hareket edece?iniz bir süreç olarak gözükmekte. İlişkisi olmayanlar için bu dönem oldukça ?ansl? gözükmekte. Yeni aşklar gündeme gelebilir ve keyifli bir dönem geçirebilirsiniz. Kalıc? olmaktan ziyade belirli bir süreye dayanan aşk ilişkileri a??rlıkl? olabilir.

30 A?ustos-24 Eylül aras? ise ciddi ilişkiler açısından en ?ansl? olduğunuz dönem olarak gözükmekte. Bu dönemde karşınıza çıkabilecek yeni kişiler olduğu gibi, beraberli?inizde de gayet olumlu bir süreç geçirebilirsiniz.

Dikkatli olunmas? gereken tarih aral??? ise 19 A?ustos-4 Ekim aras? yönetici gezegeniniz Mars ilişkilerinizde kar??lıkl? uyum ve dengenin devam? için çatışmalardan kaçınmanız gerektiğini gösterdiği gibi, sorunlarınız? görmezden gelmenizin de problemlerin daha fazla büyümesine yol açabilece?inin göstergesidir.

Olumlu ilişkileriniz: Aslan-ikizler-Yay-Kova ile

Zorlu ilişkiler : Yengeç ve Oğlakla

?? ve Kariyer

Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin etkisi hakkında giriş yazınızda genel bir açıklamada bulunmu?tum. Sizler için en fazla yo?unlu?un ve gelişimin görülece?i konuların ba??nda bunlar gelmektedir. Bunların dışında kendinizi en olumlu şekilde ifade etmeniz ve girişim, gelişme açısından aktif olacağınız dönemler ise sırasıyla

24 Ocak-17 ?ubat aras? mesleki konularda otoritelerle iyi ilişkiler a??nız? sürdürmeye çalışmal?, sorumluluk bilinci içinde hareket etmeye özen göstermelisiniz.

20 Mart-20 Nisan güneşin burcunuzda seyredece?i dönemdir. Her ne kadar Mars geri hareketi devam ediyor olsa da, kararlarınızı yeniden gözden geçirerek belirli bir plan çerçevesi içinde uygulamaya hazır olabilmeniz için etkili bir zaman dilimi olarak gözükmekte.

1 Temmuz-19 A?ustos aras? gündelik iş temponuzda kendinizi ortaya koymak açısından temkinli davranabilir, titiz ve detayl? çalışmaya önem vermeniz gerekebilir. Planl? ve programl? olmanız halinde her i?in üstesinden gelebilir, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

12 Kasım-8 Aralık arasında otoriterle olan ilişkilerinizi güçlü tutmal?, çatışmak yerine uzla?? içinde olmalısınız. bu devrede kurulacak iyi bir diyalog size iş yaşamınız açısından olumlu katkılar getirebilir.

Parasal Konular

Finansal açıdan etkili dönemler sırasıyla, 20 Nisan-25 Mayıs yeteneklerinizi hayata geçirmenizi sa?layıc? ve bu yolla para kazanmanız? sa?layıc? gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte paranız? dikkatle harcamaya özen göstermeli ve belirli alanlarda değerlendirmek adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Y?lın finansal açıdan oldukça aktif bir dönemi olarak gözükmekte.

24 Eylül-18 Ekim kendi kazanımlarınız d???ndaki gelirler açısından dikkatli hareket etmeye çalışmal?, riskli işlerden uzak durmal?, parasal ilişkilerinizi güçlü tutmaya çalışmalısınız. Ku?kulu ve kuruntulu davranışlar göstermeniz, parasal yönden güvencede olmak adına başkalarını zorlamanız veya güç uygulamaya kalkmanız yanlış olabilir. Kredi ödemeleriniz konusunda düzenli hareket etmeli, ba?vurularınızda ise bütçenize göre hareket etmeye özen göstermelisiniz.

Sağlık

13 Mart-6 Nisan aras? dönem kendi içinizdeki sevgi birli?ini oluşturmak adına etkili bir dönem olabilir. ?ç dünyanız? bu gözden geçirme sürecinde yaşamınızla ilgili her konuda yeni adımlar atmak ve ilişkiler kurmak açısından psikolojik olarak güçlü bir süreç yaşayabilirsiniz. Kendinizle bar???k olu?unuz doğal olarak size sağlık açısından faydalar getirebilir.

1 Temmuz-19 A?ustos döneminde sağlığınıza özellikle dikkat etmeli, hijyen ve temizlik kurallarına gerek eviniz gerekse iş yerinizde özen göstermeli, fazla detayl? çalışmanın getirdiği yorgunluklar konusunda dinlenmeyi ihmal etmemelisiniz. Diyet konusunda kendinizce planlar yapabilir ve uygulamaya hazır olabilirsiniz.

2013 burçlar başak burcu

2013 yıl? Siz Başaklar için, kendinizi güçlü hissetmek, değerli ve etkileyici bulmak istediğiniz alanların ba??nda, aşk hayatınız ve yaşamın güzelliklerinin tadın? çıkarmak konuları ba?ta gelecektir. Sabırlı davranmanız, ele?tirel bak?? açınız? biraz daha düzene koymanız ve mükemmellik ölçünüzü belirli sınırlar içinde tutabilece?iniz bir yıl önünüzde sizi bekliyor. Aşkta mutluluğu yakalamak için her şeyden önce yaşamınızın sorumluluklarına her zamanki sahip çıkmayı ba?armal?, güvence dolu bir iş hayat? sayesinde maddi olanaklara kavu?manın sizi karşı cins üzerinde etkili kılabilece?ini bilmelisiniz. Siz ayaklarınızın üstünde durdu?unuz müddetçe hem hayatın güzelliklerini yaşayabilir hem de düzgün, seviyeli ve akl? ba??nda kişilerle oldukça mutlu ilişkiler yaşayabilirsiniz.

Satürn gezegeni, e?itici ve ö?retici deneyimleriyle, kendinizi d?? dünyada ifade edebilmeniz, girişimlerinizde daha başarılı olabilmeniz ve yeni bir düzen kurabilmeniz adına sizi geliştirmeye devam edece?i 2013 yılında, kendinizi hakkında son derece gerçekçi bir gözlemde bulanmanız gerekebilir. Yeni bir dünya kurabilmek için oldukça fazla sorumluluklar alabilir, kimi zaman ya??nızdan daha fazla olgunla?t???nız? hissedebilirsiniz. Fiziki açıdan eskiye oranla farklılıklar oluşabilir ve siz hayat? ba?armak adına ayaklar? üstünde durabilen ve kendi kararların? almaya çal???rken, dışarıdan gelebilecek tüm zorluklarla ba? etmeye çal??an bir kimli?e sahip olabilirsiniz.

2013 yılında özgürlük ihtiyacı duyaca??nız alan evlilik, ciddi ilişkiler ve ortaklık konularında görülebilir. Aşk konusunda olumlu sayılabilecek bir yıl olduğu halde, bunu evlili?e dönü?türme konusunda isteksizlikler görülmeye devam edebilir. Kimi Başaklar ise tam tersine bir takım nedenlerle aniden evlili?e karar verebilirler. Evli olanlar ise bu süreçte bazı ani gelişmelerle karşılaşabilir, sorunlar yaşayabilir ve aralarındaki özgürlük mücadeleleri veya görü? farklılıklar? sebebiyle karşı kar??ya gelmeye devam edebilirler.

Aşk ve ilişkiler

24 Ocak-17 ?ubat aşkta ciddi düşünceler içinde, oldukça seçici davranaca??nız bir dönem. Daha olgun ve tecrübeli kişilere karşı yönelebilir, bazı sorunlarla u?ra?abilirsiniz. Yine de olumlu bir dönem denilebilir.

13 Mart-6 Nisan ciddi ilişkiler açısından eşinize veya partnerinize karşı daha ba??mlılık duyma, romantik paylaşımlar içinde olmaya gayret etme. Bazı sorunları a?mak adına etkili bir dönem olarak gözükmekte.

6 A?ustos-30 A?ustos duygusal konularda seçici davranaca??nız ve d?? dünyada kendinizi belirli bir mesafe koyarak ifade etmekten hoşlansanız da olumlu bir süreç olarak gözükmekte.

12 Kasım-8 Aralık aşk konusunda yine dikkatli hareket etmeye ve ciddi ilişkiler kurmaya hevesli olacağınız bir süreç.

Olumlu ilişkiler : oğlak, yengeç, bo?a

Zorlu ilişkiler : yay, ikizler, balık

?? ve Kariyer

31 Aralık 2007-4 Mart iş girişimleri açısından kendinizi güçlü hissedece?iniz bir dönem. Yalnız Mars geri hareketi nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar dikkatli düşünmekte fayda var.

17 ?ubat-13 Mart işinizle alakalı konularda sırad??? kişilerle tan??ma, dostluk ilişkileri vasıtasıyla bazı gelişmeler ve hedeflerinizle alakalı konularda organize işlere daha fazla yönelebilirsiniz.

30 Nisan-25 Mayıs aras? mesleki açıdan akademik kariyer yapma ve yolculuklar aracıl???yla yeni insanlarla tan??ma ve işinizle alakalı her konuda kendinizi maddi ve manevi anlamda tatmin edebilece?iniz bir dönem.

25 Mayıs-18 Haziran otorite konumundaki kişilerle yoğun görü?meler, işinizle alakalı faaliyetler ve aynı anda iki i?le birden uğraşmalar. Mesleki açıdan kurulabilecek yoğun irtibatlar, yolculuklar ve haberleşme yoluyla gelişmeler yaşanabilir.

18 Haziran-2 Temmuz içsel güvenceniz açısından, ilerisi adına belirledi?iniz hedeflerinizi güçlendirici ilişkiler a?? ve sosyal aktiviteler aracıl???yla kendinizi göstermeye çalışmanız gereken bir dönem.

1 Temmuz-19 A?ustos aktif ve girişimcilik enerjisi. Gündelik iş hayatınızla ilgili konularda daha hırsl? olacağınız bir dönem. 2 yıl sürmesi beklenen yeni bir dönem için ilk startın verilmesi.

Parasal Konular

6 Nisan-30 Nisan aras? parasal konularda ilişkilerinize dikkat etmeli, masraflarınız? belirli bir dengede tutmaya özen göstermelisiniz. Dü?ünmeden kararlar almamal?, ödemelerinizi zamanında halletmelisiniz.

19 A?ustos-4 Ekim maddi açıdan aktif ve girişimcilik enerjisinin hakim olacağı bir dönem.

30 A?ustos-24 Eylül aras? dönemde ortaklık ve ilişkiler yoluyla edinilen kazanımlar ve destekler.

Sağlık

17 ?ubat-13 Mart aras?, yoğun iş temposu ve işinizle alakalı konulardaki çalışmalar nedeniyle yorgunluklar meydana gelebilir. Sağlığınızla yakından ilgilenebilirsiniz.

9 Mayıs-1 Temmuz süreci bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Psikolojik yönden kendi iç dünyanıza çekilme. Elinizde olmayan bazı durumların yaratt??? kendinizi ifade etmedeki zorluklar. Sakin düşünmeye çalışmal?, agresif yaklaşımlardan uzak olmanız gerekebilir.

2013 burçlar aslan burcu

2013 yıl? Siz Aslanlar için, Ocak 2013 yılına kadar oğlak burcunda seyrini sürdürecek Jüpiter, öncelikle geleceğinizi iş anlamında hedeflendirmeyi ve bir amaç etrafında hareket etmeyi ba?armak durumundasınız. Kendinizi geliştirmek açısından da etkili olacak bu süreçte, hem kendinize olan inancınız? güçlü tutmay?, hem de eksik noktalarınızın farkında olarak, abartıya kesinlikle kaçmadan sorumluluklarınızın bilincinde hareket etmeyi ilkeniz haline getirmelisiniz. Detayl? işlerin yoğunlaştığı ve kariyerinizle ilgili alanlarda birlikte çal??t???nız kişilerle olan iş ilişkinizin önemli hale geleceği bu dönemde, başkalarına hizmet amaçl?(sağlık,bakım, veterinerlik, yöneticilik,e?itim, din, felsefe, doktorluk, seyahat, turizm, temizlik hizmetleri, yabancı dil, yayıncılık, medya sektörü) mesleki alanlarda faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

Satürn gezegeni 2013 yılında, kişisel değerler, maddi ve manevi kaynaklarınız, mallarınız, yetenekleriniz, fiziksel ihtiyaçlarınız kısaca finansal güvenli?iniz konularında e?itici olmak adına dersler vererek, engellerle kar??la?tırarak ve zorluklar vererek sabırlı olmanız için baskıda bulunacaktır. Sizler bu süreçte mantıklı bir düzen içinde, çaba sarfederek, dikkat göstererek, sabırla görevlerinizi yerine getirmeniz laz?mdır. Hatalarınız? görmeniz, kendi yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için çaba sarfetmeniz çok önemlidir. Pratik çözümler bulmak ve ekme?inizi kazanmak için öncelikle kendinize güven duymal? ve cesur davranmalısınız. Parasal konularda harcamalarınız? kontrol altına almanız ve elinize geçen finansal geliri ise gerekli yatırımlarda kullanmaya özen göstermeniz faydalı olacaktır.

Uranüs gezegeni ise tüm yıl boyunca kendi kazanımlarınız d???ndaki gelirler, cinselli?iniz, sigorta, vergi, hukuk konularındaki davalarınız(nafaka,miras), eşinizden elde ettiğiniz paralar, banka borçlar?, vergi ödemeleriniz ve yine e? dolayısıyla ya?anan maddi sıkıntılar anlamında 2003 yılından beri çarpıc? gelişmeler ya?atmakta olabilir. Bu etkinlik bu yıl içinde de devam edece?inden daha dikkatli hareket etmeye ve öncelikle kendinizi geliştirmeye, yenile?tirmeye ve kaynaklarınız? dikkatle kullanmaya devam etmenizi öneriyorum.

Neptün gezegeninin de?i?kenlik veren ve ba??mlılık yaratan enerjisi altında birdenbire a??k olma, hemen ilişkiye girme ve evlilik konusunda çabucak karar vererek hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olan enerjisi altında birlikte olduğunuz insan? daha iyi gözlemlemeli, mantıklı kararlar almal? ve her şeyden önce çok iyi tanımadan ciddi bir adım atmamalısınız.

Aşk ve ilişkiler

31 Aralık 2007-24 Ocak 2013 tarihi aşk açısından etkili gözükmekte. Sevilmek, de?er görmek, kısa süreli maceralar yaşamaktan hoşlanabilirsiniz. İlişkisi olanlar ise partnerleriyle her türlü paylaşımda olmaktan zevk alabilirler.

17 ?ubat-13 Mart aras? ilişkinizde kar??lıkl? olarak dengeyi sağlamak adına dikkatli olmalısınız. İlişkisi olmayanlar için sırad??? bir kişinin yaşamınıza girmesi anlam? ta??yabilir. Bu ilişki arkadaşlık ilişkisiyle ba?layabilir.

4 Mart-9 Mayıs tarihleri arasında gizlilik içinde hareket etmek ihtiyacınız yüksek olabilir. Gizli sakl? ilişkiler veya ?u an ya?ad???nız ilişkiyle alakalı hareketlenmeler, kimi zaman agresif bir şekilde tutum göstermeler, kimi zamansa verdiğiniz kararlar? uygulamaktan vazgeçmeler gibi etkiler yaşanabilir.

12 Temmuz-6 A?ustos aras? dönem her türlü yönden kendinizi olumlu bir şekilde ifade etmenizi ve ilişkiler kurmanız? destekleyici görünmekte.

30 A?ustos-24 Eylül tarihleri yakın çevrenizle olan ilişkiler, yaz??malar, yolculuklar yoluyla iletişimde bulunmanız açısından destekleyici olacaktır. Kimileriniz bu süreçte evlenmeyi ve bir yuva kurmay? düşünebilece?i etkiler altındadır.

18 Ekim-12 Kasım aşk açısından son derece olumlu, yeni tan??malar açısından destekleyici olacaktır. Macera tutkunuz yükselebilir ve kendinizi aşkla ifade etmekten hoşlanabilirsiniz. Hayatın keyifli yanlarının tadına varmak ve e?lenmek açısından etkili bir dönem olacaktır.

16 Kasım-27 Aralık tarihlerinde ise yine oldukça hızl?, isteklerinizin mutlak kabulünden yana ve hızlı ya?anan aşklar açısından oldukça etkili bir dönem olarak gözükmekte.

Olumlu ilişkiler : Terazi, Yay, ikizler burçlar?

Zorlu ilişkiler : Akrep, Bo?a, Kova

Parasal Konular

13 Mart-6 Nisan başkaları kaynakl? gelirler konusunda gelişmeler yaşanabilir. Kurdu?unuz güçlü ilişkiler sizi maddi anlamda destekleyici olabilir.

1 Temmuz- 30 A?ustos iş hayatınızla ilgili konularda kuraca??nız yakın ilişkiler maddi anlamda sizi destekleyici olabilir. Birlikte çal??t???nız kişilerle uyumlu bir şekilde hareket etmeye özen göstermeniz yararlıdır. Parasal konularda etkin olmak ve kendinizi ifade ederek girişimde bulunmanız açısından destekleyicidir. Çalışma hayatınızda düzen ve disipline önem vermeniz halinde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz.

?? ve Kariyer

30 Nisan-25 Mayıs dönemi kariyeriniz açısından olumlu titre?imler ve otorite konumundaki kişilerle maddi anlamda görü?meler, iş değişikliği, statünüzle ilgili değişimler göze çarpabilir.

25 Mayıs-18 Haziran ileriye yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmenizi sağlayacak iletişimler, görü?meler ve hareketlilik söz konusu olacaktır. Olumlu etkiler mevcut.

Sağlık

24 Ocak-17 ?ubat ve 12 Kasım-8 Aralık tarihlerinde otoritelerle olan ilişkinize lütfen dikkat ediniz. Sorumluluklarınız nedeniyle kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı dü?ünen bayan Aslanlar biraz sıkıntıl? bir dönem geçirebilirler, kimileri ise rutin sağlık problemleri yaşayabilirler. Doktor kontrolünüzü yaptırmay? ihmal etmeyiniz. Aşk açısından renkli bir dönem olması dolayısıyla kendinize dikkat etmeyebilir, beslenmenize özen göstermeyebilirsiniz. Dikkatli hareket etmekte fayda var.

2013 burçlar akrep burcu

2013 yıl? sizler Jüpiter gezegenin olumlu etkisi altında bir yandan çal???p bir yandan e?itim hayat? içinde yer alabilirsiniz. Hayat öyle fırsatlar karşınıza çıkarır ki, disiplinli bir yaşam sürmeyi ve sorumluluk almay? gönülden ister hale gelebilir veya ya?adıklarınız nedeniyle mecburen buna gönüllü olabilirsiniz. Fakat bu sizler için ilerisi adına düşündüğünüzde, ben genç ya?ta ekme?imi kazanmak durumunda kaldım diyerek hatırlanan bir dönem olabilir. Kimileriniz ise, öğrenim hayatlarının niteli?i nedeniyle belirli yerlerde çal??arak kendilerini mesleklerine hazırlayabilirler. Birebir iletişim açısından ciddi ve son derece saygınl???nıza önem veren tarzda hareket etmeye çalışabilir ve toplum içinde sevilen, çalışkan bulunan disiplinli bir kişi olarak anılmak isteyebilir veya bizzat buna siz özen gösterebilirsiniz.

Satürn gezegeni 2013 yılında, öncelikle bugüne dek bulunduğunuz çevrenizi biraz daha genişleterek, sizi farklı insanlarla biraraya getirecek, sosyal yönden hareketlendirecek, her türlü grup, organizasyon ve faaliyetler içine sokarak, çemberinizi genişletecektir. ?imdi, bugüne dek öğrendiklerinizi, bulunduğunuz çevreden çok daha farklı bir alanda geliştirme imkan? bulabilmeniz için herşeyden önce sorumluluk almaya istekli olmanız gerekecektir. Eğer böyle bir duygu içinde değilseniz veya bugüne dek bir yaprak gibi rüzgar ne yöne iterse o yöne gitmi?seniz biliniz ki, Satürn size gerekli dersleri vererek uyarılarda bulunacak ve bunu gönüllü olarak kabul etmenizi sağlayacaktır. onun içindir ki sürecin ba??ndan itibaren, meydana gelen gelişmeler sizi bir şekilde böyle bir istek içine sokabilir ve çevrenizden sizi uzaklaştırarak yeni bir olgunun içinde yer almanız için olanak sunar. yeteneklerinizi gösterebilece?iniz ve günlük iş temponuz içinde diğer insanlarla bütünle?ece?iniz bir işiniz olmasıdır.

?imdiye dek kendi ihtiyaçlarınız adına mesle?inizle ilgili girişimler yaşam?? ve görev duygunuzu belirli seviyede yükselterek bir meslek sahibi olmu?tunuz. ?imdi mesle?inizle ilgili daha büyük bir perspektifin farkına vararak, insanlarla biraraya gelecek, kimi zaman yardım amaçl?, kimi zaman yeni arkadaşlıklar kurarak kendinizi gösterme fırsatı bulacaksınız. Bu sizin için, kendi bireysel kimli?inizin farklı yanların? diğer insanlarla paylaşma zamanınız olacaktır. Bunu yaparken en çok dikkat etmeniz gereken konu, insan ilişkileridir.

Uranüs gezegeni 2003 yılından bu yana, özgürlük ve ba??msızlık arzunuzu gerek aşk, gerekse çocuklarla olan ilişkilerinizde çarpıc? gelişmelere neden olmakta. Aşk hayatınız benzersiz ve çok sırad???, bazen çok iyi giden ilişkiniz biranda tuhafla?abilir. Romantizme yaklaşımınız ve flört anlay???nız biraz geleneklere karşıt, isyankar ve serbest tarzda gelişebilir. Ç?lgınlıklardan, çeşitlilikten, flört etmekten, fakat herşeyden fazla kişisel özgürlükten hoşlanırsınız. Aşkta ve yaşamda kendi kurallarınız ile oynamaktan yana olursunuz. Her zaman göz kama?tırıc? bir yanınız vardır. Özgün ve spontan bir görünüm sunmaya çal???rsınız. Bunun sonucunda kalıpla?m?? düzenlerden ve zorunluluklardan kaçabilirsiniz. Süprizler beklenmedik anda oluşabilir.Uranüs gezegenin bir diğer etkisi de, çocuklar? olan akrep burçlar? için etkili olacaktır. Çocuklarınız? olan yaklaşımınız ilerici ve bazen de?i?ken enerjiler altında olabilir. Çocuklarınız? kimi zaman sizi kısıtlayan bir yük gibi görebilirsiniz. Çocuk sahibi olmanın özgürlü?ünüzü engelleyece?ini dü?ünenler ise bu konuda beklemede kalmay? tercih edebilirler.

Aşk ve ilişkiler

24 Ocak-17 ?ubat yakın çevrenizle ciddi ve sık? ba?lar kurmak, sadakat dolu ilişkilere meyil.

17 ?ubat-13 Mart ailenizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken süreç

13 Mart-6 Nisan olumlu, pozitif ve güçlü aşklar yaşamak açısından gayet iyi bir dönem. İlişkinizde de daha sahiplenici, romantik zamanlar. Yeni bir aşk ve duygusal açıdan ba?lanmaya istekli olduğunuz bir dönem.

30 Nisan-25 Mayıs ciddi ilişkiler açısından olumlu bir süreç, kar??lıkl? zıtla?malar olsa dahi, partnerinizin ılımlı tavırların? hissedece?iniz bir dönem. ?natla?malardan uzak durmal?, kıskançlıklar nedeniyle ilişkinizde yaşanabilecek anla?mazlıklar? körükleyebilir. İlişkisi olmayanlar için ?ansl? bir dönem. Sa?lam birlikteliği olanlar için kar??lıkl? çekim gücünün yükseldi?i tutkuların büyüdü?ü bir süreç.

24 Eylül-18 Ekim birebir ilişkiler ve d?? dünyada kendinizi son derece tutkulu ve sevgisine sahip çıkan bir kişi olarak rahatlıkla ifade edebilece?iniz bir dönem. Kendinizle yüzle?me konusunda da etkili bir zaman dilimi.

Olumlu ilişkileriniz : oğlak, balık, yengeç

Zorlu ilişkiler : kova, aslan, bo?a

?? ve Kariyer

9 Mayıs-1 Temmuz mesleki konularda ilişkilerinize son derece dikkat etmeniz gereken zaman dilimi. Kendinizi göstermek konusunda daha bencil davranmak ve hakl? olduğunuzu düşünmeniz sonucunda otoritelerle aranızda oluşabilecek sorunlar. Giri?imcilik yüksek ve yaratıcıl???nız? ortaya koymak konusunda oldukça iddial? olduğunuz bir dönem.

12 Temmuz- 6 A?ustos mesleki konularda, toplumsal hayatınızla ilgili alanlarda kendi de?erinizi aşırı derecede önemseme. Yaratıcılık ifadesi gerektiren meslekler, otoritelerin kişisel egoların? dayatmalar?, evlilik yoluyla statü değişimi veya üst pozisyondaki kişilerle özel yakınla?malar. İlişkiniz nedeniyle ya?anan mesleki sıkıntılar ve gerilimler. ?? girişimlerinizde güçlü insanlarla ilişkilerinizi devreye sokma.

4 Ekim-16 Kasım girişimcilik, cesaret, güç, kontrol ve hakimiyetin oldukça etkili olduğu ve her türlü gelişimin sa?lanmas? adına kendinizi en iyi şekilde ifade edebilece?iniz olumlu bir dönem.

Parasal Konular

31 Aralık 2007-24 Ocak 2013 aras? paraya karşı kay?tsız tavırlar, savurganlık, finansal konularda iyimser düşünceler. ilişkiler yoluyla para kazanma ve geleni harcamaya meyilli, 4 Mart tarihinden itibaren ortak finansal kazançlar konusunda oldukça hırsl? ve başkaları vasıtasıyla elde edilecek gelirler açısından beklentili olduğunuz zaman dilimi.

25 Mayıs-18 Haziran dışarıdan maddi destek bulmak için ilişkilerinizde iletişimci, merakl? ve girişken olduğunuz bir süreç. Dikkat etmeniz gereken konu ise, elde ettiğiniz paralar konusunda kararsızlık ve aşırı harcamalarda bulunmak sakınmak gerekebilir.

18 Ekim-12 Kasım parasal konularda aşırı iyimserli?in getireceği harcama meyli. E?itmenlik, deneyimler, yabancılarla ve yurtd??? ba?lantıl? ilişkiler yoluyla gelen kazanımlar.

16 Kasım-27 Aralık kendi kazancınız? sağlamak adına girişimci, cesur ve pozitif etkilerle donanıml? olduğunuz süreç. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

Sağlık

6 Nisan-30 Nisan aras? sağlığınıza dikkat etmeli. Bayanlar rutin kanamalarında sorunlar yaşayabilirler. Gerginliklerin yaratt??? agresif tavırlar. Ateşlenmeler ve ba? a?rılar?. Sağlıkla ilgili nedeni tamamen psikosomatik olan ?ikayetler. Gerginlik ve sinirlilik hali. Her olay? ters tarafından anlama nedeniyle hassasiyet.