burçlar

burçlar, fal, astroloji, tarot, yükselen burç, günlük fal

aslan burcu

Doğum Tarihleri: 23 Temmuz – 22 A?ustos
Yönetici Gezegeni: Güneş
Element: Ateş
Nitelik: Sabit
Uğurlu Sayılar?: 5
Gün: Pazar
Uğurlu Ta??: Elmas
Renk: Sar?, turuncu
Tarot kart?: Kader Çark?
Hayvan: Aslan, kedi
Bitki: Ayçiçe?i, kırmız? gül, krizantem, orkide
K?ymetli Ta?: Kedi gözü, pırlanta, sar? zafir
K?ymetli Maden: Altın

ASLAN BURCU

Aslan takım yıld?zının kalbinde 29° Aslan’da bulunan Regel ya da Regulus vardır.
Bu burcun işareti, aslanın yelesini ve kuyru?unu gösterir, sembolik olarak “hayvanlar kral?”nın gücü, kükremesi, kraliyet davranışlar? Aslan tipi ile özde?le?tirilir. Hiyeroglif’te aslan, ?iddet ve gazab?n sembolü olarak kullanılm??tır.

Zodyak’?n be?inci sırasında yer alan Aslan, insan türünün evriminde ve kozmik konumunu elde etme macerasında be?inci a?amadır. Buradaki dominant motif, insanın yaratıcı yetene?inin gelişmesidir. Aslan için yaratıcılık sadece duygusal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda egonun kendini ifade etme yöntemidir. Bireyselli?in en belirgin ifadesi, Aslan’da aklın ve duygunun birle?imi olarak kendini gösterir. Aslan burcu bireylerinde ego kendine çık?? noktas?, ifade biçimi bulamazsa, içe döner ve ben-merkezcil, tiranik bir karakterin do?masına neden olur. Aslan bilinçli ya da bilinçd??? bir şekilde süregelen bir dikkati çekme ve kahraman olma aray???ndadır. Do?u?tan asil olan Aslan, her zaman en iyiyi yapt??? ve bildi?i düşüncesinde olduğu için, çevreyle ilişkilerinde edinece?i fırsatları ve kazançlar? kaçırma tehlikesini de ya?ar. ?majinasyonu ve yaratıcıl??? güçlü bir şekilde ortaya çıkan Aslan, genellikle teoride oluşanlar? hayata geçirmekte ba?arılıdır.

Aslan kendi planlamad???, istemedi?i değişiklikler karşısında, en az diğer Sabit nitelikteki burçlar kadar direnç gösterir. Ama hedefe anında kilitlenen, gereken enerjiyi ve ruhu katmaktan çekinmeyen yapısıyla, genellikle amacına ula??r. Bir Aslan’? köşeye sık??tırmak, ya da fikirlerini değiştirmesini beklemek kızgınlık, öfke krizlerine kapılmasından başka bir i?e yaramaz. Aslan’?n egosu, yanlış olduğunu bilse bile, kendi yolundan dönmeyecek, kendi fikrinden caymayacak kadar kuvvetlidir. Hata yapabileceğini kabul etmeyi öğrenmek, Aslan’?n belki de en önemli hayati ihtiyacıdır. Bu vazgeçememe huyu bir bakıma insan ilişkilerinde sadakat ya da sabır olarak ortaya çıktığı için, bu yanıyla sevilen ve aranılan bir insan olur. Sembolü arslan gibi, O da kendi dünyasının kralıdır. Sıcak yaklaşımlar?, sevecenli?i, dürüstlü?ü suistimal edildi?inde ya da kişili?ine dokunuldu?unda affetmesi belki de imkansızdır. Pek çok konuya ilgi duyan Aslan, konuşmalar? ba?latır, herkese söz hakk? verir, ama yine son sözü kendisi söylemek ister. Aslan’?n fiziksel reaksiyonlar? oldukça gelişkindir. Yapt??? ?eyin pratik yanın? ya da de?erini ele almadan, duygusal olarak hangi a?amada bulunduğuna bakmadan ve mantık çerçevesinde değerlendirmeye sokmadan önce fiziksel eyleme geçmeyi, hareket etmeyi tercih eder. Aslan riski ve dikkat çekmeyi sevdiği için, pek çok insanın başarılı olamayaca??n? düşündüğü konularda girişim yaparak tatmin olur. Abartmaya ve aşırı reaksiyonlara yatkınl???, hayat? bir tiyatro sahnesindeymi? gibi yaşamasına, oyunu sevmesine nedendir. Zaman zaman kendi yaratt??? krizlerin içinde olmak, sonra kendi kendine çözüm yaratmak Aslan’?n gündelik hayatının kaçınılmaz rutinidir.
Sistemin merkezinde bulunan, egoyu ve yaratıcıl??? sembolize eden Güneş, Aslan burcunun da yöneticisidir. Güneş’in etkisiyle Aslan yaşama ve hayatın zevklerine derin bir aşkla ba?lıdır. Babacan bir tavr? olan Aslan, hemen her konuda, her zaman insanlara yardım etmekten manevi tatmin elde eder. Bonkörlük, sevecenlik, sıcaklık ve samimiyet Aslan karakterinin ayrılmaz parçalarıdır.

Güneş gibi parlayan kişili?i ile Aslan, toplumda, yakın çevresinde sevilen ve kimi zaman da kıskançlık oda?? haline gelebilen bir insandır. S?kıntıların?, dertlerini paylaşmay? sevmeyen Aslan, bu gibi durumlarda zayıf yanın? gözlerden uzak tutmak için kendi mahremiyetine çekilmeyi tercih eder. E?lenceyi, lüksü, debdebeyi seven yapısıyla kimi zaman tembellik etmekten de çok hoşlanır.

Ateş grubu ve Sabit nitelikteki Aslan Zodyak’ta be?inci sıradadır. Ya?ama ?evki, canlılık ve sıcakkanlılık Aslan karakterinin anahtar sözcükleridir. Sisteminin merkezindeki Güneş gibi, Aslan burcu da, öncelikle bedenin merkezi olarak kabul edilen kalp ile ba?lantılıdır.Omurilik ve özellikle omurili?in dorsal bölgesi, kalbi besleyen koroner sistemler de Aslan burcunun hakimiyet alanındadır.Aslanların, en sık rastlanan fiziksel rahatsızlıklar? kalp hastalıklarının çeşitli biçimlerinde görülebilir. Aslan’?n çeşitli kardiyak problemlere ve omurga rahatsızlıklarına özellikle dikkat etmesi gereklidir

Sevecen, sıcak ve samimi Aslan aşk oyunlarında tam bir ustadır. Sevdiğini göstermekten, cinsel boyuttaki isteklili?ini sergilemekten hiç çekinmez, ama her zaman iplerin kendi elinde olmasından yanadır. Enerjik doğas? gere?i, cinsellik hayatın temel ta?larından birisidir. Güneş’in yönetti?i Aslan burcu bireyleri, cinsel olarak da son derece çekici, karizmatik bir yapıya sahiptir.

Aslan komplimanlar? ve takdir edilmeyi sever. Bir Aslan’? kazanmak için en uygun yöntem O’nun üstün yanların? yine O’na anlatmaktır. Yüzeyde görünen bu gururlu kişili?in altında, oldukça hassas ve kolayca etkilenebilir bir yap? vardır. Dolayısıyla, Aslan’?n egosunu beslemek, beğeniyi, takdirleri, duyguları açıkça dışa vurmak, birlikteliğin başlangıcının kolaylaşmasına yardım eder.
?lk bulu?mada Aslan’?n güvenini ve beğenisi kazanmak için, mutlaka her şeyin en iyisi ve güzeli olmasına dikkat etmek gereklidir. En iyiye lay?k olduğunu dü?ünen Aslan, sıradan hiç bir şeyle mutlu olamaz. Entellektüel konularda tartışmalara girebilen, zeki, yaratıcı insanlar Aslan’? etkiler. Ama Aslan’?n fikirlerini paylaşmaktan hoşlandığın? ancak kolayca kendi fikirlerinden vazgeçmeyece?ini de hep hatırlamak gerekir.

Aslan liderlik rolünü üstlenmeyi sever. Yoğun ve heyecanlı bir ilişki için ideal bir e?tir. Sadakate önem verdiği için, kıskanç ve tamamıyla sahip olmak isteyen bir tavr? da vardır. Gerçek bir Aslan ilişkide sadık kalır ama, her zaman yeni maceralar aray??? için özgürlü?e de ihtiyacı vardır.

Aslan bonkörlü?ü, yaratıcıl??? ve sosyalli?i ile karşı cinse çok çekici gelir. Fakat O’nun ormanlar kral? olduğunu ve hakimiyet kurmak isteyece?ini asla unutmamak gereklidir. Gereken ?artlar sa?land???nda, partneri için her şeyi yapabilen, sevgisini göstermekten çekinmeyen, sadık bir e?le bir ömür boyu mutlu bir yaşam sürmek çok keyiflidir

Bonkör, lüksü seven, gösterişten hoşlanan Aslan için para biriktirmek neredeyse imkansız gibidir. Ancak gücü çok seven Aslan, paray? da bir güç arac? olarak algılad??? için, mümkün olduğunca standardın? korumaya gayret eder. Tüm ihtiyacı olanlara ayrım yapmadan yardım etmesine rağmen, kendi muhtaç durumda olmaktan nefret eder. Bu durumdaki Aslan’?n en yakınlarından bile yardım istemesi neredeyse hayatın? kaybetmekle e?de?erdir. Onurunu ve gücünü her şeyin önünde tutan Aslan, risk almay? da sever ve doğal görür. Dolayısıyla kumar ya da talih oyunlar? finansal pozisyonunu sarsan en büyük dezavantajlar? olarak sıralanabilir.

Çocuklarına karşı çok dayanıksız olan Aslan, maddi olarak da elinde ne varsa kullanarak, onların istediğini yapmaya çal???r. Kendisiyle birlikte olan insanların, her zaman ve ?artta en iyiye lay?k olduğunu düşündüğü için, bu şekilde hareket eder. Bu maddi olanakların bulunmad??? zamanlarda bile, durumu karşısındakilere hissettirmemekle ba?layan bir özelliktir. Dolayısıyla Aslan’?n ailesi kötü durumlar? en son öğrenir ve büyük ?oklar ya?ar. Arkadaşlarıyla birlikteyken, kimsenin elini cebine sokmasına izin vermeyen Aslan, zaman zaman finansal olarak da suistimal edildi?inin farkına geç varabilir. Sayg? görmek ve takdir edilmek ihtiyacı yoğun olduğu için, parasızken kendini zavall? ve güçsüz hissederek, toplumsal paylaşımlara girmekten sakınacaktır.

Do?al bir risk sever olan Aslan borsada ve diğer spekülatif alanlarda ba?arılıdır. Ancak, özellikle başarılı adımlardan sonra aşırı riskleri almaktan hiç çekinmemesi, kenara çekilmeyi bilmemesi, uçurumun kenarın? görmesine de neden olur. Emlak borsas?, altın borsas? da Aslan’?n başarılı olabileceği alanlardır. Bunun dışında değerli ta?lar ve madenlerle yatırım yapmak da Aslan için uygun bir seçim olacaktır.

Facebook'ta Paylas

Yorumlar

  1. eda_merT
    Mayıs 24th, 2010 | 07:10

    aslan burcuyum bıraz kendımden daha cokk dengem? bulamayım karsımdak? İnsan? uzdugumu anlıyorum ama kalb?m kocaman ne olsun yaaaa

Cevap yazin.